Untitled Document
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
 Untitled Document
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
1. Акция по застраховане на учениците от ОУ "Иван Вазов" - ЗК "Армеец"

срок: 20.11.2011г

2. Подпомагане на социално слаби деца от начален курс с топъл обяд

срок: 30.11.2011г.

3. Дарителска коледна акция за дрехи, ученически пособия и играчки за нуждаещите се ученици от ОУ "Иван Вазов"

4. Общо събрание на УН за промяна на Устава и приемане на нови членове

срок: 19.01.2012г.

5. Организиране на курсове по математика и български език за седмокласници.

6. Подпомагане издаването на училищен вестник

срок: март 2012г

 

Председател на УН


Николай Николов

Членове на контролните органи към УН за периода 2012 - 2016г.

Име

Занимание

Представител на клас

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

  1.  

Милена Маринова – Папазова

счетоводител

VІІ б клас

2. 

Филип Филипов

бизнесмен

І а клас

Нели Стоянова

начален учител

ІІІ г  клас

4. 

Николай Николов

адвокат

ІІІ г клас

5. 

Милена Йорданова

кредитен инспектор

ІІІ а клас

6. 

Йонко Златев

бизнесмен

ІІІ а клас

7. 

Теодор Иванов

съдебен лекар и общински съветник

ІІ б клас

 

 

 

 

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

  1.  

Невена Недева

ЕТ „Евророяли”

VІ б клас

2. 

Елеонора Добрева

младши счетоводител

ІІІ в клас

3. 

Ралина Станчева

лекар

І в клас

АКТУАЛИЗИРАН УСТАВ
НА "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "ИВАН ВАЗОВ" – СИЛИСТРА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Чл. 1. Наименованието на сдружението е "Училищно настоятелство при ОУ "Иван Вазов" – Силистра" и ще бъде посочвано на български език и на еквивалента му на латиница в официалните документи, печата и други символи и знаци, както и в кореспонденцията му.

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на СДРУЖЕНИЕТО е гр. Силистра, ул."Добрич" 76.

Срок

Чл. З. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО не се ограничава със срок.

II. СТАТУТ И ЦЕЛИ

Статут

Чл. 4. /1/ "Училищно настоятелство при ОУ "Иван Вазов" – Силистра", наричано за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е доброволно сдружение на физически и юридически лица с нестопанска цел, в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народната просвета и настоящия устав.

/2/ СДРУЖЕНИЕТО може да членува в регионални, национални и международни организации с подобни цели.

Цели

Чл. 5. Целите на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Обединяване усилията на учителите, родителите, обществеността, държавни и общински органи и други организации за подпомагане развитието на учебното и възпитателното дело в ОУ "Иван Вазов";
2. Допълнително материално обезпечаване на учебния процес;
3. Да работи за приобщаването на младите хора към ценностите на гражданското общество;
4. Да подпомага и насърчава инициативи в областта на образованието, интеграцията на различните социални и етнически групи в обществото, закрилата на децата;
5. Съдействие при организиране свободното време на учениците;
6. Стимулиране и подпомагане на ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди.

Средства за постигане на целите

Чл. 6. СДРУЖЕНИЕТО осъществява посочените в чл.5 цели чрез следните средства:
• Обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективно развитие на ОУ „Иван Вазов” – Силистра, за решаване на текущи проблеми в дейността на училището;
• Подпомага учебното заведение за възстановяване и увеличаване на училищното имущество, ефективно стопанисване и целесъобразно използване;
• Подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база;
• Съдейства при организиране на ученическото хранене, транспорт и други битови условия за учениците и учителите;
• Съдейства при създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми;
• Съдейства при организиране на свободно избираемата подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците;
• Организиране и провеждане на съвместни инициативи с органи на държавната и местна власт и нестопански организации;
• Подпомага училищната политика за утвърждаване на ритуализацията на училищния живот;
• Съдейства и подпомага изграждането на училищна система за поощрения на изявени ученици и учители;
• Работа с рискови групи, деца в неравностойно положение, ученици с изявени дарби, специфични умения, както и на деца със специални нужди;
• Сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации;
• Извършва обществен мониторинг на сформирането и разходването на училищния бюджет.

Определяне на дейността

Чл. 7. СДРУЖЕНИЕТО е организация за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на ЗЮЛНЦ.
Чл. 8. СДРУЖЕНИЕТО се вписва в Централния регистър при Министерство на правосъдието.

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО

Предмет на дейност
Чл. 9. /1/ За постигане на целите си СДРУЖЕНИЕТО осъществява следната дейност:
• Набиране на средства от дарения и членски внос.
• Управление на предоставени средства от държавата, общините, български и международни организации.
• Управление на собственото имущество.
• Издаване на информационни материали, литература, публикации.
• Изработване на авторски материали за популяризиране дейността на училището.
• Предоставяне на услуги.
/2/ Извършването на стопанска дейност от СДРУЖЕНИЕТО се подчинява на нормите на българското законодателство за съответния вид дейност.
/З/ При прекратяване на членството по някоя от причините, посочени в устава, направените от съответния член имуществени вноски /дарения, членски внос и др. подобни/ остават в полза на СДРУЖЕНИЕТО, като се използват за постигане на целите му. При ликвидация имуществените отношения се уреждат съгласно разпоредбите на чл.43 и чл.44 от ЗЮЛНЦ.
Имущество
Чл. 10. СДРУЖЕНИЕТО използва придобитото имущество за постигане на посочените в чл.5 цели.
Чл. 11. СДРУЖЕНИЕТО не формира и не разпределя печалба.
Чл.12. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от СДРУЖЕНИЕТО се извършва по обявен ред и правила за всяко отделно мероприятие, организирано от СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 13. СДРУЖЕНИЕТО не може да изразходва имуществото си в полза на: А/ лица от състава на управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО, техните съпрузи и роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
Б/ лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
В/ юридически лица, финансирали СДРУЖЕНИЕТО до 3 години преди датата на вземане на решението;
Г/ юридически лица, в които лицата от б."А" и "Б" са управители или могат да влияят на вземането на решения, освен ако решението за подпомагане на изброените в б."А"-"Г" лица е взето от Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове.
Чл. 14. СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва възмездни сделки с лицата по чл.13, б."А" и "Г", освен ако сделките са в очевидна полза на СДРУЖЕНИЕТО или са сключени при общи условия, обявени публично.
Чл. 15. Не се счита за подпомагане и за възмездна сделка получаването на възнаграждения и заплати от лицата по чл.13 и чл.14 за участието им дейността на СДРУЖЕНИЕТО. В тези случаи не е налице конфликт на интереси и ограниченията на чл.13 и чл.14 не се прилагат.

IV. ЧЛЕНСТВО

Общи условия за членство

Чл. 16. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема устава. Юридическите лица трябва да представят копие от решението за съдебната си регистрация и решение на органа си на управление за членство в СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 17. Членството в СДРУЖЕНИЕТО се придобива след приемане от Общото събрание. Кандидатът подава писмена молба до ОС и писмена декларация, че приема устава. ОС е длъжно да разгледа молбата на първото си заседание след постъпването й.
Чл. 18. Кандидат се счита за приет от деня на решението на Общото събрание.

Права и задължения на членовете
Чл. 19. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО има право:
1. На един глас в Общото събрание.
2, Да участва активно в работата и управлението на СДРУЖЕНИЕТО.
З. Да избира и да бъде избиран в органите на СДРУЖЕНИЕТО.
4. Да иска обяснение от органите на управление за изпълнение на приети решения, да получава пълна информация за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и достъп до документацията му.
5. Да иска отмяна на незаконни, противоуставни и неправилни решения и действия на органи на СДРУЖЕНИЕТО, както и да предлага проекти за решения.
Чл. 20. Всеки член на СДРУЖЕНИЕТО е длъжен:
1. Да спазва устава и да изпълнява решенията на управителните органи.
2. Да плаща определения членски внос – размера, начина и срока на внасяне да се гласува на Общо събрание.
З. Да съдейства активно в работата на СДРУЖЕНИЕТО за постигане на целите му, да предоставя опит и информация за извършваната от него дейност, свързана с функциите на СДРУЖЕНИЕТО.
4. Да пази престижа и доброто име на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 21. Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 22. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими.

Прекратяване на членство


Чл. 23.Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява при:
1. Напускане по собствено желание след подаване на молба до ОС.
2. Изключване.
3. Смърт - за физическите лица.
4. Прекратяване /обявяване в ликвидация или несъстоятелност/ - за юридическите лица.
5. Прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 24. Член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде изключен с решение на Общото събрание взето, когато:
1. Не е платил членския си внос в 30 - дневен срок след писмено уведомление от Съвета на настоятелите, в случай, че СН приеме решение за дължимостта на членски внос.
2. Не е изпълнил задължения, произтичащи от устава, от решения на Общото събрание или на СН.
З. С действия или бездействия уронва престижа на СДРУЖЕНИЕТО и пречи за постигане на целите му.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 25. Органи на управление на СДРУЖЕНИЕТО са:
1. Общото събрание на членовете /ОС/
2. Съвет на настоятелите /СН/
3. Контролна комисия /КК/

Общо събрание

Чл. 26. /1/ Общото събрание е върховен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се състои от всички негови членове.
/2/ ОС има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва устава.
2. Избира членовете на СН и ги освобождава в предвидените в устава случаи.
3. Приема и изключва членове на СДРУЖЕНИЕТО в предвидените в устава случаи.
4. Взима решения за реорганизация, откриване на клонове или прекратяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Отменя незаконните, противоуставните и неправилните решения на другите органи на управление.
6. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
8. Приема отчета на СН.
9. Приема отчета на КК.
10. Променя размера на членския внос.
11.Решава и други въпроси, свързани с дейността.
/3/ Решенията на ОС са задължителни за другите органи на СДРУЖЕНИЕТО.

Свикване на общото събрание

Чл. 27. /1/ ОС се свиква от СН на редовно заседание най- малко един път годишно.
/2/ Извънредни заседания на ОС могат да се свикват по искане на: 1. СН.
2. Председателя.
3. Една трета от членовете.
4. Съда, ако по искане на 1/3 от членовете,ако Съвета на настоятелите не отправи покана за заседание на ОС в едномесечен срок.
Чл. 28. ОС се свиква чрез поставяне на писмено обявление в сградата, където се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО или чрез обявяване на поканата в местна медия, или чрез обявяване на поканата в интернет сайта на училището или интернет сайта на СДРУЖЕНИЕТО най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 29. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото и дневния ред на заседанието и по чия инициатива се свиква ОС.

Кворум и гласуване

Чл. 30. /1/ Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на СДРУЖЕНИЕТО.
/2/ Когато липсва кворум, ОС се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.
Чл. 31. /1/ Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, но за изменение на устава, за прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО и за сливането му с друго е необходимо мнозинство две трети от присъстващите.
/2/ Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени.
Чл. 32. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.33.Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг, неговите низходящи и възходящи, както и роднините му по съребрена линия-до четвърта степен и по сватовство – до втора степен. Това ограничение се прилага и за юридическите лица, в които членът на ОС е управител или може да влияе на взимането на решения.

Съвет на настоятелите

Чл.34. /1/ Съвета на настоятелите е изпълнителен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се избира от ОС за срок от четири години.
/2/ СН се състои от 7 члена. СН избира измежду членовете си Председател.
/3/ СН има следните правомощия:
1. Организира и следи за изпълнение решенията на ОС.
2. Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
3. Взима решения за разпореждане с имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
4. Взима решения за дължимостта, вида, размера и сроковете за внасяне на членския внос.
5. Приема кандидатурите на нови членове.
6. Подготвя годишна програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Подготвя годишен отчет за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и го внася за одобрение в Общото събрание.
8. Непосредствено осъществява и направлява финансирането на мероприятията на СДРУЖЕНИЕТО, както и използването на парични и предметни дарения в съответствие с решенията на ОС, волята на дарителите /завещателите/ и целите на СДРУЖЕНИЕТО при спазване на действащото законодателство.
9. Подготвя и свиква заседания на ОС, като внася за разглеждане и решаване постъпилите предложения.
10. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО.
11. Създава и поддържа връзките на СДРУЖЕНИЕТО с други подобни организации и с обществеността.
12. Изпълнява и други функции с оглед постигане целите на СДРУЖЕНИЕТО.
Чл. 35. /1/ Заседанията на СН се свикват с писмена покана най-малко 7 дни преди заседанието:
- по решение на председателя.
- по искане на всеки от членовете му. В този случай, ако председателят не свика заседание на СН в седмичен срок, всеки един от членовете му може да го свика.
/2/ СН сам определя дневния ред на заседанията си.
/3/ Заседанието е законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на СН.
/4/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща получаване на информация за самоличността му и участието му при обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
/5/ Решенията на СН се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъстващите членове.
/6/ СН може да вземе решение и без провеждане на заседание, ако протоколът от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на СН.
/7/ Заседанията на СН се ръководят от Председателя. При отсъствието му, заседанието се ръководи от определен от СН негов член.

Представителна власт


Чл. 36. Сдружението се управлява от СН, а се представлява от Председателя.

Председател


Чл. 37. /1/ Председателят оглавява Съвета на настоятелите и представлява него и СДРУЖЕНИЕТО пред институциите и обществото. Той се избира за срок от четири години. Председателят е член на СН.
/2/ Председателят има следните правомощия:
1. Свиква заседанията на СН.
2. Координира работата на СН.
3. Извършва и други дейности, възложени му от ОС и СН.

Предсрочно освобождаване на член на Съвета на настоятелите


Чл. 38. Всеки член на СН може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС, ако:
1. Важни съображения, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО, наложат това.
2. Възникнат законови пречки за участието му в СН.
3. Системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия устав или извърши закононарушения или други дейности, уронващи престижа на СДРУЖЕНИЕТО.
4. При подаване на оставка.
5. При прекратяване на членството му в СДРУЖЕНИЕТО.

Резервни членове

Чл. 38а. /1/ При избиране на нови членове на СН, ОС може да избере и резервни такива до четири броя членове.
/2/ В случай на предсрочно освобождаване на член на СН, неговото място се попълва от резервните членове по възходящ ред.

Контролна комисия

Чл. 38б /1/ Контролната комисия е контролен орган на СДРУЖЕНИЕТО и се избира от ОС за срок от четири години. Състои се от трима членове.
/2/ При избиране на нови членове на Контролната комисия ,ОС може да избере и резервини такива до един брой членове.
/3/ В случай на предсрочно освобождаване на член от Контролната комисия,неговото място се попълва от резервният член.
/4/ КК контролира дейността на СН по изпълнението на бюджета и решенията на ОС за изразходване на средствата на СДРУЖЕНИЕТО.
/5/ КК провежда заседание най-малко веднъж годишно, като заседанието е редовно ако присъстват най-малко двама от членовете му. Решенията се приемат с обикновено мнозинство. За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъстващите членове.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 39. СДРУЖЕНИЕТО води книги за протоколи от заседанията на ОС. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Чл. 40. СДРУЖЕНИЕТО изготвя годишен доклад за дейността си, който съдържа данни относно: съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства финансовия резултат.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 41. /1/ Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се прекратява при:
1. Решение на ОС, взето с мнозинство две трети от присъстващите членове.
2. Решение на Окръжния съд в предвидените в ЗЮЛНЦ случаи.
/2/ След прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се извършва ликвидация съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ и решенията на Общото събрание.

Този Актуализиран Устав е приет на заседание на ОС, проведено на ……………г.

Председател на събранието: /...................../

гр.Силистра

Протоколчик: /.........................../