Графици

grafikУЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2022 – 2023 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

Класни ръководители за учебната 2022-2023 г.

График за консултации с родители 2022-2023 първи учебен срок /НЕ/ 

График за консултации с родители 2022-2023 първи учебен срок /ПЕ/

График за консултации с ученици 2022-2023 първи учебен срок /НЕ/

График за консултации с ученици 2022-2023 първи учебен срок /ПЕ/

Дневно разписание за учебната 2022-2023 г.

Графици за контролни работи 2022-2023 първи учебен срок /НЕ/

График за контролни работи 2022-2023 първи учебен срок /ПЕ/

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2022-2023 година /НЕ/

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2022-2023 година /ПЕ/

График за влизане в сградата на училището и разпределение на класни стаи по паралелки за учебната 2022-2023 г.

Начало и край на учебния ден за 2022-2023 г. – първи учебен срок, утвърден със Заповед на директора на училището №1345/13.09.2022 г.