Графици

grafikУЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2021 – 2022 ГОДИНА

ПЪРВИ СРОК

Класни ръководители за учебната 2021-2022 г.

График за провеждане на родителски срещи за учебната 2021-2022 година /НЕ и ПЕ/

График на дежурните учители през първи срок на учебната 202-2022 година

График за консултации с родители 2021-2022 първи учебен срок /НЕ/ 

График за консултации с родители 2021-2022 първи учебен срок /ПЕ/

График за консултации с ученици 2021-2022 първи учебен срок /НЕ/

График за консултации с ученици 2021-2022 първи учебен срок /ПЕ/

Графици за контролни работи 2021-2022 първи учебен срок /НЕ/

График за контролни работи 2021-2022 първи учебен срок /ПЕ/

Дневно разписание за учебната 2021-2022 г.

Дневно разписание в ГЦОУД – първи учебен срок – 2021-2022 г.

График за влизане в сградата на училището и разпределение на класни стаи по паралелки, утвърдени със Заповед 1049/14.09.2021 г. на директора

Начало и край на учебния ден за 2021-2022 г. – първи учебен срок, утвърден със Заповед 1147/13.09.2021 г. на директора на училището