Кодекси

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА 

2020 – 2021 г.

Въведение:

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ОУ „Иван Вазов“, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение.

Цели на училищния етичен кодекс:

 1. Да представи основните принципи и ценности, които служителите в училището трябва да познават и прилагат в практиката си.
 2. Да утвърди волята на училищната образователна общност за морални и етични взаимоотношения.
 3. Да насочи поведението и подпомогне служителят в училището в решаването на етични дилеми в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на служителите в училището към учениците, към семейството, към колегите си и към останалите училищни служители, към обществото.

Раздели:

Раздел I (основни положения)

Раздел II (морални отговорности към детето)

Раздел III (морални отговорности към семейството)

Раздел IV (морални отговорности към колегите)

Раздел V (морални отговорности към обществото)

Раздел VI (професионално поведение)

Раздел VII (конфликт на интереси)

Раздел VIII (училищна комисия по етика)

Раздел IX (училищни етични стандарти)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I (основни положения)

 Служителите в ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра изпълняват своите функции като се  ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на:

          – свобода на изразяване на мнение;

          – свобода на мисълта, съвестта и религия;

          – формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно.

Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващи неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл. 8. Всяко дете има право във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите му.

Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ (морални отговорности към детето)

Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл. 15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.

Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл. 17. Да работим в най-добрия интерес на детето.

Чл. 18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

Чл. 19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционално му здраве и развитие.

Чл. 20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите им.

Чл. 21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл. 22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл. 23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл. 24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ (морални отговорности към семейството)

Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл. 26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство, както и неговите култура, обичаи, език и убеждения.

Чл. 27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл. 28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.

Чл. 29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето му.

Чл. 30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл. 32. Да осигуряваме конфиденциалност на информация и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в  случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.

Чл. 33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл. 34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

Раздел IV (морални отговорности към колегите)

Чл. 35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество н колегиалност.

Чл. 36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 37. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията и/или училището, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Раздел V (морални отговорности към обществото)

Чл. 38. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Да не предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл. 39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Раздел VI (професионално поведение)

Чл. 44. Служителят не трябва да иска, приема или разпределя подаръци дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функцията му, или да бъдат възнаграждение за това.

Чл. 45. Служителят трябва да ползва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и да информира своевременно УР при загуба или повреда.

Чл. 46. В изпълнение на заеманата длъжност служителят се стреми максимално ефективно, компетентно и икономично да разходва средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.

Чл. 47. Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна.

Чл. 48. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го прави.

Чл. 49. Бившият служител трябва да се въздържа от коментари или действия, които биха причинили вреда или загуба на доверие в образователната система, към училището или към когото и да е от служителите в системата

Раздел VII (конфликт на интереси)

Чл. 50. Конфликтът на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решение или изпълнение на служебното задължение.

 1. Служителят може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.
 2. Служителят не може да използва служебното си положение за лично или семейно облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.
 3. Служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При възникването на такъв конфликт той е длъжен да уведоми веднага ръководителя си.
 4. Служителят не трябва да допуска възможност друг колега да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

Раздел VIII (училищна комисия по етика)

Чл. 51.(1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра се създава Училищна комисия по етика

(2) Съставът и членовете на Комисията по етика се определя и избира на ПС за срок от три години.

(3) Комисията се състои от 5 члена.

(4) Изпълнението на предходната алинея (2) става в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс.

Чл. 52. Комисията по етика работи по правилата и процедурите за разглеждане на сигнали за корупция и жалби, утвърдени с училищните правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица.

Чл. 53. Всеки заинтересован член на училищния персонал, ученик или родител може да внесе жалба в администрацията на училището – кабинет № 211.

Чл. 54.

(1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се

произнася с мотивирано становище най-късно в двумесечен срок от постъпването им.

(2) При установено неспазване на този Кодекс комисията прави предложение за налагане на санкция и/или административни мерки по Кодекса на труда.

                  (3) Непроизнасянето в срок се счита за отказ от налагане на санкция.

Чл. 55. Видове санкции и административни мерки, предлагани от комисията по етика:

 1. Морални;
 2. По Кодекса на труда.

Чл. 56. Комисията по етика е задължена веднъж годишно да отчита своята дейност пред ПС на ОУ „Иван Вазов“.

Раздел IХ (училищни етични стандарти)

Чл. 57. Персоналът на училището (учители, специалисти, обслужващ персонал) се задължават:

 1. Да уважават уникалността на всяко дете.
 2. Да работят в интерес на детето.
 3. В работата си с децата да не допускат използването на физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на децата.
 4. Да уважават и подкрепят семействата при отглеждането и възпитанието на децата.
 5. Да уважават колегите си и да ги подкрепят и насърчават в изпълнение на етичните правила (кодекс).
 6. Да поддържат висок стандарт на професионално поведение и постоянно обогатяват професионалните си умения.
 7. Да демонстрират външен вид и поведение, които да се отразяват положително върху имиджа на ОУ „Иван Вазов“.
 8. Да служат като застъпници на детето и семейството пред общността и обществото.
 9. Да спазват етичните правила, залегнали в този кодекс.

Чл. 58. Отказът или незачитането на училищния Етичен кодекс е основание за освобождаване от заеманата длъжност

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Правилата на поведение, съдържащи се в този кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на служителите в училище.
 • 2. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.
 • 3. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на развитие и обогатяване.

 

Етичният кодекс на работещите с деца е  приет на заседание на

Педагогически съвет: Протокол №3/06.10.2016 г.,

преработен с решение на Педагогически съвет: Протокол № 3 от 04. 12. 2018 г.

 

Кодекс на ученика в ОУ „Иван Вазов“

1. Аз съм свободен гражданин на Република България и обичам своето семейство и своята Родина!

2. Свободно съм избрал да уча в ОУ „Иван Вазов“ и се гордея, че съм част от училищната общност.

3. Моите учители, работниците в училището и моите съученици са достойни хора и аз ги уважавам.

4. Аз съм толерантен към другите в училище. Зачитам чуждото мнение и отстоявам цивилизовано собствените си становища.

5. Приемам правилата за поведение в училище и свободно се задължавам да ги изпълнявам, защото зная, че те ми осигуряват личен комфорт и благополучие.

6. Моето основно право и задължение в училището е ученето. Аз уча според изискванията на учителите си и каквото и доколкото аз мога.

7. Аз съм добър стопанин. Зачитам чуждата собственост и пазя личното си имущество.

8. Аз зная, че училищното имущество е публична собственост, платена от данъците на моите родители, затова я пазя, както пазя личните си вещи.

9. Моите родители са ми приятели и аз споделям искрено с тях всичко, което се случва в училище.