Планове, Програми

учебни планове ОУ "Иван Вазов" Силистра

2022 / 2023

♦ Годишен план на дейностите през учебната 2021-2022 година

♦  Училищен учебен план 1 – 7 клас за учебната 2022-2023 година

1 а клас       1 б клас       1 в клас        1 г клас

2 а клас       2 б клас       2 в клас 2 г клас

3 а клас       3 б клас       3 в клас

4 а клас       4 б клас       4 в клас     

5 – 7 клас

План за работата на УКБППМН 2021-2022 година

♦  План за квалификационната дейност 2021-2022 година

♦  Програма за превенция на ранното напускане  от училище 2021 – 2022 година

♦  Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2021-2022 година

♦  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2021-2022

♦  Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността 2021-2022 година

♦ Форми на обучение, условия и ред за организиране и провеждане 2022-2023 година

♦  Училищен спортен календар 2021-2022 година

♦  Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Иван Вазов

♦  Правила за извънредна епидемична обстановка 2021-2022 г.

♦  Мерки COVID 2021-2022 г.