Планове, Програми

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5

2021 / 2022

♦ Годишен план на дейностите през учебната 2021-2022 година

♦  Училищен учебен план 1 – 7 клас за учебната 2021-2022 година

1 а клас       1 б клас       1 в клас        1 г клас

2 а клас       2 б клас       2 в клас

3 а клас       3 б клас       3 в клас

4 а клас       4 б клас       4 в клас        4 г клас

5 – 7 клас

♦  План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 2021-2022

♦ План за работата на УКБППМН 2021-2022

♦  План за квалификационната дейност 2021-20212

♦  Програма за превенция на ранното напускане  от училище 2021 – 2022 година

♦  Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2021-2022 година

♦  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2021-2022 година

♦  Училищна програма за подобряване и насърчаване на математическата грамотност 2021-2022 година

♦  Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността 2021-2022 година

♦ Приети форми на обучение 2021-2022 година

♦ Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение  2021-2022 година

♦  Училищен спортен календар 2021-2022 година

♦  Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Иван Вазов

♦  Правила за извънредна епидемична обстановка 2021-2022 г.

♦  Мерки COVID 2021-2022 г.