Планове, Програми

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5

2020 / 2021

Годишен план на дейностите през учебната 2020-2021 година

♦  Училищен учебен план 1 – 7 клас за учебната 2020-2021 година

♦  План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 2020-2021

♦ План за работата на УКБППМН 2020-2021

♦  План за квалификационната дейност 2020-2021

♦  Програма за превенция на ранното напускане  от училище 2020 – 2021 година

♦  Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2020-2021 година

♦  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи 2020-2021 година

♦  Училищна програма за подобряване и насърчаване на математическата грамотност 2020-2021 година

♦  Училищна програма за насърчаване и повишаване на грамотността 2020-2021 година

♦ Приети форми на обучение 2020-2021 година

♦ Условия и ред за организиране и провеждане на формите на обучение  2020-2021 година

♦  Училищен спортен календар 2020-2021 година

♦  Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Иван Вазов