Стратегия, Правилници

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – СИЛИСТРА

за периода 2021-2025 г.,

одобрена от Обществения съвет (Протокол № 2/05.10.2021 г.), приета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 2/14.09.2021 г.) и е утвърдена от директора на училището със Заповед № 24/21.09.2021 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – СИЛИСТРА

приет с решение на Педагогическия съвет на ОУ „Иван Вазов“ – Силистра (Протокол № 2/ 06.10.2022 г.), утвърден със Заповед на директора № 112/10.10.2022 г.