Стратегия, Правилници

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – СИЛИСТРА

за периода 2023-2028 г.,

Стратегията е одобрена от Обществения съвет – Протокол № 2/08.12.2023 г., приета е с Протокол № 2/07.12.2023 г. от заседание на Педагогическия съвет и е утвърден със Заповед № 401/12.12.2023 г. на директора на ОУ „Иван Вазов“ – Силистра.

Приложение 1 – План за действие и финансиране за периода 2023-2028 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – СИЛИСТРА

приет с решение на Педагогическия съвет на ОУ „Иван Вазов“ – Силистра (Протокол № 1/ 28.09.2023 г.), утвърден със Заповед на директора № 70/29.09.2023 г.