„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления:

музикално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по музикална педагогика;


танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;


театрално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по театрално изкуство.


Цели на групите по Модул 1. „ИЗКУСТВА”:

 • Създаване на благоприятни условия за личностно развитие н творческата активност на учениците, участващи в театрална дейност. Развитие на любознателност, инициативност, способност за творческо себеизразяване. Развитието на речта, добро сценично поведение;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в спектакли, драматизации, скечове, които са продукт на колективната работа, чрез уважителните и доверителните отношения в колектива, чрез сценични упражнения, качествен литературен материал;
 • Насърчаване на работата в екип, на добро и внимателно отношение към сценичния си партньор. Подобряване на социалните взаимодействия на учениците, защото спектакълът е продукт на добре сплотен и организиран колектив.
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Внимание, уважение и партньорство на сцената и извън нея. Формиране на идеи за честност, справедливост, доброта, възпитание на негативно отношение към жестокостта, лукавството, страхливостта, развитие на чувство за самоуважение и желание за отзивчивост към възрастни и деца, способност да обръщат внимание на тяхното душевно състояние, да се радват на успеха на своите връстници.
 • Повишаване на театралната култура на подрастващите и насърчаване за съхраняването и утвърждаването на културните ценности, обогатяване на театралния им опит и вкус чрез сценични упражнения и литературен материал.
 • Стимулиране и провокиране на интереса на учениците към богатото театрално наследство чрез анализ на гледаните постановки на известните режисьори и актьори.

Модул 2. Спорт в следните направления:

баскетбол – I – IV клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“;

волейбол – V–VII клас, с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“;

футбол – V–VII клас, с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“.

Цели на групите по Модул 2. „СПОРТ”:

 • Популяризиране на спорта;
 • Насърчаване на сътрудничеството между различни етноси;
 • Изграждане на система от ценностни качества и висок морал сред учениците;
 • Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;
 • Усъвършенстване на жизненоважните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане, развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателни умения;
 • Подобряване на координационните способности;
 • Теоретична подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техники, тактики и др.
 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове ;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците.