„Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, ще участва в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за
учебната 2022/2023 година за сформиране на следните групи и отбори:


Модул 1. Изкуства в следните направления:

 • музикално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по специалист по

музикална педагогика;

 • танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;
 • театрално изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по театрално изкуство.

Цели на групите по Модул 1. „ИЗКУСТВА”:

 • Създаване на благоприятни условия за  личностно развитие н творческата активност  на учениците, участващи в театрална дейност. Развитие на любознателност, инициативност, способност за творческо себеизразяване. Развитието на речта, добро сценично поведение;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в спектакли, драматизации, скечове, които са продукт на колективната работа, чрез уважителните и доверителните отношения  в колектива, чрез сценични упражнения, качествен литературен материал;
 • Насърчаване на работата в екип, на добро и внимателно отношение към сценичния си партньор. Подобряване на социалните взаимодействия на учениците, защото спектакълът е продукт на добре сплотен и организиран колектив.
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Внимание, уважение и партньорство на сцената и извън нея. Формиране на идеи за честност, справедливост, доброта, възпитание на негативно отношение към жестокостта, лукавството, страхливостта, развитие на чувство за самоуважение и желание за отзивчивост към възрастни и деца, способност да обръщат внимание на тяхното душевно състояние, да се радват на успеха на своите връстници.
 • Повишаване на театралната култура на подрастващите и насърчаване за съхраняването и утвърждаването на културните ценности, обогатяване на театралния им опит и вкус чрез сценични упражнения и литературен материал.
 • Стимулиране и провокиране на интереса на учениците към богатото  театрално наследство чрез анализ на гледаните постановки на известните режисьори и  актьори. 

Модул 2. Спорт в следните направления:

 • баскетбол – I – IV клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“;
 • волейбол – V–VII клас,  с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Волейбол“;
 • футбол – V–VII клас,  с ръководител с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Футбол“.

Цели на групите по Модул 2. „СПОРТ”:

 • Популяризиране на спорта;
 • Насърчаване на сътрудничеството между различни етноси;
 • Изграждане на система от ценностни качества и висок морал сред учениците;
 • Укрепване здравето на учениците и формиране на правилно телодържание;
 • Усъвършенстване на жизненоважните двигателни умения и навици – ходене, бягане, скачане, развитие на специфичните за волейболната игра разновидности на двигателни умения;
 • Подобряване на координационните способности;
 • Теоретична подготовка, получаване на знания за естеството на играта, техники, тактики и др.
 • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове;
 • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни
 • спортове ;
 • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на
 • учениците;
 • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за
 • самоконтрол в учениците;