„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


ОУ „Иван Вазов“ – Силистра, ще кандидатства за участие в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2024/2025 година за сформиране на следните групи и отбори:

Модул 1. Изкуства в следните направления:

музикално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по музикална педагогика;
танцово изкуство – I – IV клас, с ръководител специалист по танцово изкуство;
театрално изкуство – V–VII клас, с ръководител специалист по театрално изкуство.

Цели на групите по Модул 1. „ИЗКУСТВА”:
– Създаване на благоприятни условия за личностно развитие н творческата активност на учениците, участващи в театрална дейност. Развитие на любознателност, инициативност, способност за творческо себеизразяване. Развитието на речта, добро сценично поведение;
– Засилване на интереса на учениците за участие в спектакли, драматизации, скечове, които са продукт на колективната работа, чрез уважителните и доверителните отношения в колектива, чрез сценични упражнения, качествен литературен материал;
– Насърчаване на работата в екип, на добро и внимателно отношение към сценичния си партньор. Подобряване на социалните взаимодействия на учениците, защото спектакълът е продукт на добре сплотен и организиран
колектив.
– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците. Внимание, уважение и партньорство на сцената и извън нея. Формиране на идеи за честност, справедливост, доброта, възпитание на негативно отношение към жестокостта, лукавството, страхливостта, развитие на чувство за самоуважение и желание за отзивчивост към възрастни и деца, способност да обръщат внимание на тяхното душевно състояние, да се радват на успеха на своите връстници.
– Повишаване на театралната култура на подрастващите и насърчаване за съхраняването и утвърждаването на културните ценности, обогатяване на театралния им опит и вкус чрез сценични упражнения и литературен
материал.
– Стимулиране и провокиране на интереса на учениците към богатото театрално наследство чрез анализ на гледаните постановки на известните режисьори и актьори.


Модул 2. Спорт в следните направления:


баскетбол – I – IV клас, с ръководител учител по физическо възпитание и спорт и/или треньор по „Баскетбол“;