Ръководство

 

 

 

Росица Панева Трендафилова

Директор на училището 

за контакти: 

e-mail: ivazovsil@gmail.com

tel: 0893 60 28 14

 

 

Oбразование:

2009 г. – РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, cпециалност – Мениджмънт на образованието


Професионална квалификация – Мениджър в образованието

1998 г.– ШУ “Епископ Константин Преславски“, Специалност – Начална училищна педагогика

Професионална квалификация – начален учител

Специализация – Физическо възпитание и спорт

1988 г. – ИДНУ “Тина Киркова“, гр. Добрич, Специалност – Начална училищна педагогика

Специализация – Физическо възпитание и спорт


Квалификация:

2015 г. – „Интерактивните ресурси в уроците от началното училище“

„Четенето с разбиране – гаранция за успеха в националното външно оценяване“;

2015 г. – „Интерактивни техники в обучението в начален  етап“;

2014 г. – Обучение за преподаване на математика в начален етап по системата на JUMP Math;

2013 г. – Квалификационен курс – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“;

2012 г.-„Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки“;

2011 г. – 2014г. – Работа по проект „Успех”; „Интерактивни компютърни презентации“;

2008 г. – Ключови моменти в обучението по „Човекът и обществото“;

СУ “Св. Климент Охридски“ – IV квалификационна степен;

„Овладяването на четенето и писането в първи клас“;

2007 г. –„Основни характеристики на дидактическия тест“;

2006 г. – Семинар – тренинг на тема „Основни характеристики на дидактическия тест”“;

„Базови и специфични компютърни умения за учители“;

2002 г. – Обучение по програма „Гражданско образование”;

1999 г. – Професионална специализация „Оператор на компютри“.


Професионално развитие:

1988 г. – 1989 г. – ОУ “Отец Паисий“, с. Срацимир, обл. Силистра, начален учител;

1989 г. – 1993 г. – НУ “Д-р Петър Берон“, с. Миладиновци, обл. Ямбол, начален учител;

1993 г. – 1994 г. – ОУ “Любен Каравелов“, гр. Ямбол, начален учител;

1995 г. – 1997 г. – НУ “Рашко Блъсков“, с. Калипетрово, обл. Силистра, начален учител;

1998 г. – 2000 г. – ОУ “Г. С. Раковски“, с. Голямо ново, обл. Търговище, начален учител;

2000 г. до 2015 г. – ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, начален учител;

2015 г. до 2019 г. – ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, зам.-директор НЕ

2019 г. до момента – директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистраnimble_asset_about_one

Нели Стоянова Златева

Зам.-директор по учебната дейност

Начален етап на образование

за контакти: 

e-mail: neli_rada@abv.bg

tel: 0893626016


Образование:
Квалификация:
Професионално развитие:

nimble_asset_about_one

Николинка Данчева Иванова

Зам.-директор по учебната дейност

Прогимназиален етап на образование

за контакти: 

e-mail: niki.dan@abv.bg

tel: 0888486923

Образование:
Квалификация:
Професионално развитие:

 Радосвета Георгиева

 

Радосвета Георгиева

Зам.-директор по Административно-стопанската дейност

 

 


Образование:

2002 г. УНСС – София – Маркетинг

2004 г. – магистър по Маркетинг


Професионално развитие:

от 2002 г. до момента – Заместник – Директор по АСД