Ръководство

 

 

 

Росица Панева Трендафилова

Директор на училището 

за контакти: 

e-mail: ivazovsil@gmail.com

tel: 0893 60 28 14

 

 

Oбразование:

2009 г. – РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, cпециалност – Мениджмънт на образованието


Професионална квалификация – Мениджър в образованието

1998 г.– ШУ “Епископ Константин Преславски“, Специалност – Начална училищна педагогика

Професионална квалификация – начален учител

Специализация – Физическо възпитание и спорт

1988 г. – ИДНУ “Тина Киркова“, гр. Добрич, Специалност – Начална училищна педагогика

Специализация – Физическо възпитание и спорт


Квалификация:

2015 г. – „Интерактивните ресурси в уроците от началното училище“

„Четенето с разбиране – гаранция за успеха в националното външно оценяване“;

2015 г. – „Интерактивни техники в обучението в начален  етап“;

2014 г. – Обучение за преподаване на математика в начален етап по системата на JUMP Math;

2013 г. – Квалификационен курс – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“;

2012 г.-„Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки“;

2011 г. – 2014г. – Работа по проект „Успех”; „Интерактивни компютърни презентации“;

2008 г. – Ключови моменти в обучението по „Човекът и обществото“;

СУ “Св. Климент Охридски“ – IV квалификационна степен;

„Овладяването на четенето и писането в първи клас“;

2007 г. –„Основни характеристики на дидактическия тест“;

2006 г. – Семинар – тренинг на тема „Основни характеристики на дидактическия тест”“;

„Базови и специфични компютърни умения за учители“;

2002 г. – Обучение по програма „Гражданско образование”;

1999 г. – Професионална специализация „Оператор на компютри“.


Професионално развитие:

1988 г. – 1989 г. – ОУ “Отец Паисий“, с. Срацимир, обл. Силистра, начален учител;

1989 г. – 1993 г. – НУ “Д-р Петър Берон“, с. Миладиновци, обл. Ямбол, начален учител;

1993 г. – 1994 г. – ОУ “Любен Каравелов“, гр. Ямбол, начален учител;

1995 г. – 1997 г. – НУ “Рашко Блъсков“, с. Калипетрово, обл. Силистра, начален учител;

1998 г. – 2000 г. – ОУ “Г. С. Раковски“, с. Голямо ново, обл. Търговище, начален учител;

2000 г. до 2015 г. – ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, начален учител;

2015 г. до 2019 г. – ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, зам.-директор НЕ

2019 г. до момента – директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра



Каталина Петрова

 

Каталина Петровa Ангелова

Зам.-директор по учебната дейност

 

 

 

Образование:

1988 г. – СУ „Св.Климент Охридски” Биологически факултет – учител по биология и химия

1980г. – ИПУ “Д. Михайлов” гр. Силистра, полувисше


Квалификация:

1999 г. – ИПКУ – Варна – ІІ квалификационна степен


Професионално развитие:

1980 г.- 1982 г. – ОУ с. Брадвари – учител;

1982 г. – 1988 г. – ОУ с. Сокол – учител;

1988 г. – 2004 г. – ПЗГ „Добруджа” гр. Силистра – учител;

2004 г. – 2010 г. – ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра – учител;

2010 г. – 2015 г. – ОУ „Иван Вазов“,  гр. Силистра – главен учител;

от 2015 г. до моментаОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра – зам.-директор „Учебна дейност“.


Конкретен опит от работа в региона:

България

2000 г. – „Младежки парк-2000” – център”Отворено образование”;

2002 г., 2006 г. – ”Най-икономичен проект за разделно събиране на отпадъци” МОСВ;

2013 – 2014 г. – МОН Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Румъния

2014 – 2015 г. – „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда в трансграничната зона Кълъраш –Силистра”


Публикации:

„Нетрадиционното в обучението по биология” изд. Педагог”

Сборник „Играта позабравеният образ на детството”- национална конференция Варна;

Сборник „Гражданското образование-успехи и провали, поуки и възможности”

– национален форум Силистра 2012 г.

Сборник „Мисията е възможна” – втори национален форум Силистра 2013



Радосвета Георгиева

 

Радосвета Георгиева

Зам.-директор по Административно-стопанската дейност

 

 


Образование:

2002 г. УНСС – София – Маркетинг

2004 г. – магистър по Маркетинг


Професионално развитие:

от 2002 г. до момента – Заместник – Директор по АСД