История, Визия, Мисия

15.IX.1974 г. 

Дворът на училището е като бурно море от детски гласове.

Първи звънец.

Начало на съществуването на основно училище „Иван Вазов”.
Преди 40 години в гр. Силистра е поставено едно щастливо начало – създаването на ОУ „Иван Вазов“.
На 15.IX. 1974 г. училището е основано като Пето основно училище.
На 15 .V. 1976 г. училището приема името на народния поет Иван Вазов.
1981/1982 учебна година. ОУ „Иван Вазов“ прераства в ЕСПУ.
През 1982/1983 учебна година се поставя началото на разширено изучаване на френски език.
1984/1985 учебна година – започва разширено изучаване на чужди езици в три паралелки: с немски, френски и английски езици.
На 01.IХ.1985 г. училището се преобразува в ЕСПУ с преподаване на руски и западни езици. Сформират се две паралелки за изучаване на руски език от първи клас и една паралелка от VIII клас.Създават се подготвителни класове с немски, френски и английски езици.
През 1990/1991 учебна година ЕСПУ „Иван Вазов“ с преподаване на руски и западни езици прераства в две училища:
• основно училище с ранно изучаване на руски език от I до VIII клас и
• езикова гимназия.
1991/1992 учебна година е годината, през която е реализиран първият прием в училище”Иван Вазов” и в още 16 училища в страната на паралелки, изучаващи чужд език от първи клас. В нашето училище се поставя начало на изучаването на езиците английски, немски и френски.
Утвърденият учебен план за ранно разширено чуждоезиково обучение с първи чужд език от първи и втори чужд език от втори клас дава уникалната възможност на децата да растат като граждани на Европа и света чрез усвояване не само на родния език и култура, но и на езика и културата на още два народа.
След въвеждането през учебната 2003-2004 г. на задължително изучаване на чужд език от първи клас за всички училища в страната, основно училище „Иван Вазов” продължава да бъде училището, което дава най-добрата възможност за изучаването на чужди езици в гр. Силистра като единствено осигурява на учениците си допълнителни часове за изучаване на чужд език в начален етап и право на избор за изучаване на втори чужд език от пети клас. Това гарантира европейския дух, развитие и перспектива на ОУ „Иван Вазов”.
Зад структурните промени през годините стои упоритата работа на добри учители с висока квалификация и подготовка, ръководени от своите директори:
• Костадинка Молдованова /1974-1977 г./,
• Георги Николов /1977-1988 г./,
• Малина Станишева /1988-1989 г./
• Красимир Коев /1989-1990 г./ и
• Александър Кононов  /1989-2019 г.
Основно училище „Иван Вазов“ подготвя вече 40 години знаещи, можещи и конкурентноспособни ученици. То се ползва с авторитета на една от най-предпочитаните образователни институции в град Силистра, защото разполага с ясна и дългосрочна Програма за чуждоезиково обучение от І до VІІ клас;
* в училището работят висококвалифицирани, всеотдайни, запазили възрожденския си дух професионалисти;
* прилагат се модерни образователни технологии, включително и Интернет;
* оборудвано е с компютърни кабинети, обучението в информационни технологии започва от ІІІ клас;
* участва в международни образователни проекти по програмите „Коменски 1”, „Заедно за чиста околна среда”, „Светлина за междукултурното сътрудничество”, „Трансгранично сътрудничество” и др.;
* възпитаниците му имат 100% реализация след конкурсен изпит в специализираните средни училища;
* успешно и професионално претворява в ежедневната си работа мисълта на Волтер „Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата”;
* създава условия за удовлетворяване на индивидуалните образователни потребности на учениците с качество, отговарящо на очакванията им.
Тези постижения се дължат на всеотдайния труд както на учителите, така и на труда на учениците, на техните успехи в овладяването на учебното съдържание и на успешната им реализация в по-горна образователна степен.
Над 180 учители и 28 000 ученици творят историята на училището ни през тези 40 години.
Трудят се в различни времена, в различни материални и обществени условия, но винаги с една цел – формиране на достойни граждани, с необходимите за живота знания, умения и компетенции.

УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“,  ГР. СИЛИСТРА ПРИЕ НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2021 г.

 

НОВА УЧИЛИЩНА ВИЗИЯ

„ОУ ИВАН ВАЗОВ – ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПОДХОДЯЩА УЧИЛИЩНА СРЕДА, БЛАГОПРИЯТЕН КЛИМАТ И МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ“ определя и новите стратегически ЦЕЛИ на ОУ „Иван Вазов“:
* Подобряване качеството на обучение за придобиване на ключови компетентности, подобряване постиженията на учениците и развитие на личността.
* Осигуряване на образователна среда за активно участие в образователния процес.
* Обогатяване и модернизиране на материалната база.

УЧИЛИЩНА МИСИЯ 

„ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ“

Тази мисия предполага:
* Диференциран подход и индивидуална работа с учениците;
* Активност, настойчивост, търпение, постоянство при справяне с дивиантните поведения;
* Работа по овладяване на ключови образователни компетенции от учениците, както и развиване на уменията за общуване от всички участници в образователния процес;
* Привличане и приобщаване на родителите към решаване на проблемите;
* Засилване на екипната дейност.