• Без категория

Покана за свикване на Обществен съвет

Председателят на обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра, на основание чл. 20, ал. 1 от  ПСУДОС, свиква заседание на 27 януари 2017 г. (петък) от 17,30 часа в библиотечно-информационния център на II-ри етаж в училищната сграда, при следния дневен ред:

 1. Избиране на протоколчик;
 2. Определяне на лицата по чл. 23, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 1 от ПСУДОС;
 3. Изразяване на препоръки от членовете на ОС – „за“ или „против“ одобряването на стратегията за развитие на училището за периода 2016/2017 – 2020/2021 учебна година и гласуване й;
 4. Обсъждане на „Бюджет 2016“;
 5. Планиране на редовните заседания на обществения съвет за настоящата годината;
 6. Други;

 

Приложено ви изпращам да се запознаете с/със:

 • ЗПУО (глава 14, чл. 265 до чл. 270) и правилника за създаване, устройство и дейност на обществения съвет;
 • Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра за периода 2016/2017 – 2020/2021 учебна година;
 • Отчет на „Бюджет 2016“;

 

                                                                                  Миглена Попова,

Председател  на обществения съвет

към ОУ „Иван Вазов“ гр. Силистра

 

Забележка:

 1. Членовете на ОС потвърждават пред председателя участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.
 2. Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.
 3. Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
 4. Материалите, свързани с разглежданите въпроси, могат да бъдат намерени при г-жа Й. Дечева – училищен библиотекар.

Може да харесате още...