НП „Заедно в грижата за ученика“

Модул “Осигуряване на условия на екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап“

І. Ръководители на групите по НП „Заедно в грижата за ученика“;  Модул “Осигуряване на условия на екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап“, както следва:

  1. Йорданка Хаджиева – старши учител в начален етап;
  2. Галина Великова – старши учител в начален етап;
  3. Нели Златева – главен учител в начален етап;
  4. Стефка Синигерова – старши учител в начален етап;
  5. Невяна Петрова –учител ГЦОУД в начален етап;

ІІ. Учителите от детските градини които ще работят съвместно с определените начални учители от ОУ „Иван Вазов“- гр. Силистра, да бъдат сключени граждански договори, както следва:

  1. Веселка Димова – старши учител в ДГ „МИР“, с. Айдемир;
  2. Милена Петрова – учител в ДГ „Иглика 1“
  3. Росица Христова – старши учител в ДГ „Нарцис“
  4. Ана Илиева – учител в ДГ „Ян Бибиян“;
  5. Милена Христова – учител в ДГ „МИР“, с. Айдемир