Образование за утрешния ден

       

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


Занимания по интереси в Основно училище «Иван Вазов», гр. Силистра  за учебната 2021/2022 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните ръководители, както следва:

  1. Клуб по интереси „Магията на компютрите“ с ръководител г-жа Дора Драгиева