Образование за утрешния ден

       

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


Занимания по интереси в Основно училище «Иван Вазов», гр. Силистра  за учебната 2021/2022 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните ръ

През учебната 2022/2023 година ОУ „Иван Вазов“ продължава реализирането на  проект “Образование за утрешния ден” чрез осъществяване на  Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

През настоящата учебна година в ОУ „Иван Вазов“ ще се провеждат занимания по интереси в клуб „Компютърът и аз“ с ръководител г-жа Десислава Костова.