Образование за утрешния ден

       

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН


Занимания по интереси в Основно училище «Иван Вазов», гр. Силистра  за учебната 2020/2021 г. по  Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „НОИР“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове по брой на групите, състав на групите и съответните ръководители, както следва:

  1. Клуб по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали по проекта
  •   1-ва група от 2 клас „Компютърен свят“ с ръководител г-жа Маргарита Савова – ст. учител;
  • 2- ра група от 2 клас „Дигитален свят“ с ръководител Веселка Георгиева – ст. учител;
  • 3- та група от 4 клас „Компютърко“ с раководител Йорданка Хаджиева – ст. учител.