Успех

ПРОГРАМА
за развитие на ИИД през периода 2014/2015 г.
(В рамките на Училищна програма за развитие на ИИД – 2011/2014)

През учебната 2014-2015 година основно училище „Иван Вазов” за пореден път се включи в проект УСПЕХ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Цели на проекта:
(1) Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
(2) Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

прочети …


ГРАФИК
За провеждане на ИИД по проекта BG051PO001-4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Форма Ръководител Клас Ден/час
Ч.
Ден/час
П.
Ден/час
С.
1. Секция „Аз изучавам природата“ Каталина Ангелова 5 а, в 2 ч., 3 ч. и 4 ч. от 14:00 4 часа от 8:00 и 9:00 ч.
2. Секция „Екологичен калейдоскоп“ Румяна Атанасова 6а, б 2 ч. и 3 часа от 14:00 часа 4 часа от 9:00 ч.
3. Секция „Кулинарно пътешествие из света“ Мариана Христова 6б, 7 б 3 часа от 13:45 ч. 2 и 3 часа – 13:45 ч
4. Секция „Млад скаут“ Добринка Иванова 5а, в 6а, б 2 часа от 14:00 ч. 4 часа от 10:00 ч
5. Секция „Бадминтон“ Славян Димитров 3 а, 4 г 5 а, б 2 и 3 часа от 15:45 ч.
6. Студио „Театрално студио“ Студио „Театрално студио“ Боряна Стефанова 5 а, б,в 2 часа – 13:45 часа 3 часа от 10:00 ч.
7. Секция „Приятели на книгата и родното слово“ Славка Добрева 7 б, в 1, 2, 3 и 4 часа от 14:00 ч.
8. Секция „Обичам България“ Валентина Кулева 6 в 2 часа от 13:45 и 14:00 ч. 4 часа от 8:00 ч.
9. Секция „Пътеводител на младия пътешественик“ Маргарита Любенова 7 а 2 часа от 13:45 и 14:00 ч 4 часа от 8:00 ч.
10. Секция „Изобразително изкуство – история и съвременност“ Стоян Братанов 5 б, в 6а,б 7б 2 часа от 14:00 часа 4 часа от 8:00 ч.
11. Секция „Модерен балет“ Лидия Маркарян 3 а, б, г 4 в 2 часа от 15:45 ч 2 часа от 15:45 ч.
12. Секция „Компютърен свят“ Христинка Иванова 4 а,б,г 5 в 2 часа от 15:45 ч 2 часа от 15:45 ч.