Дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Начало: 12.02.2021 г.  Край: 31.12.2023 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

По Дейност 1 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. са предоставени 53 броя преносими компютри за ученици и 17 броя за учители, които при присъствено обучение се ползват за учебни цели, а при необходимост при преминаване в ОРЕС ще бъдат предоставени на учениците и учителите.

По Дейност 2 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. бяха сформирани 16 групи от 95 ученици от първи клас.

По Дейност 2 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2022/2023 г. бяха сформирани 13 групи от 81 ученици от първи клас.

По Дейност 3 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. бяха сформирани 2 групи от 12 педагогически специалисти.

По Дейност 4 в началото на учебната 2021/2022 година са преминали обучение за работа в електронна среда  22 родители на ученици в първи клас .

По Дейност 4 в началото на учебната 2022/2023 година са преминали обучение за работа в електронна среда  20 родители на ученици в първи клас .

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Може да харесате още...