Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

Уважаеми родители,
В изпълнение на дейност 5 по проект BG05M2POP001-3.018 „Подкрепа за
приобщаващо образование“ Основно училище „Иван Вазов“ ще кандидатства за
отпускане на еднократна стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби, която се
отпуска на ученик който е класиран за съответната календарна година:

 • индивидуално на национален кръг на ученическа олимпиада, включена в графика
  за ученическите олимпиади и национални състезания на МОН, от 1 до 15 място
  включително;
 • индивидуално на национално състезание (национален кръг), включена в графика
  за ученическите олимпиади и национални състезания на МОН, от 1 до 10 място
  включително;
 • индивидуално на първо, второ или трето място на национален или на
  международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуствата и
  науката, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от
  държавни, общински и частни училища и в Националния календар за изяви по
  интереси;
 • в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри,
  световно първенство, европейско първенство, балканско първенство, на финали на
  държавно индивидуално първенство или ученически игри;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове на олимпийски игри,
  световно, европейско или балканско първенство;
 • спечелил индивидуална награда в колективните спортове от отбор, класиран на
  първо, второ или трето място на финали на държавно първенство или на финали на
  ученически игри.

Документите, които е необходимо да представите:

 • искане на родител, настойник (Приложение 3);
 • документ, удостоверяващ класирането на ученика (грамота, сертификат или протокол
  за класиране).
  Документи се приемат в кабинет 221, ет.2, до 30.06.2023г.

Пълна информация за проекта може да намерите на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/bg/100926?fbclid=IwAR3M6oBO8687jbwkTSBrdI_PLdysNCzt-dwcYgg3AAPdFNiJOAT9dohfI1w