Вътрешни правила за обществени поръчки

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. СИЛИСТРА

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра е възложител по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки и като такъв разработил настоящите вътрешни правила в съответствие с чл. 8 б от Закона за обществените поръчки.
При разработването на Вътрешните правила са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и Закона за финансово управление и контрол на публичните средства.

ПРОЧЕТИ ВСИЧКИ ПРАВИЛА ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
НА ОУ „ИВАН ВАЗОВ“, гр. СИЛИСТРА

І. ОБЩИ ПРАВИЛА
Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат създавянето и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на възложителя или на друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
Чл. 2. С вътрешните правила се определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистърана обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП.

ОЩЕ