Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ivazovsi/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

Договори

Договори за учебници и учебни помагала – 10.04.2021 г.

Договори 10.04.2020 г.

Д О Г О В О Р
№ 08 / 07.03.2016 г.

За възлагане на строително-ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра

Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между:
ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, ул. „Добрич“ №76 ИН по ДД 118030190 , представляван от Александър Иларионов Кононов – Директор и Петранка Христова гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и …