Договори

Договори за учебници и учебни помагала – 2023/2024

Договори за учебници и учебни помагала – 2022/2023 г.

Договори – закуски и топъл обяд за учениците – 2021/2022 г.

Договори за учебници и учебни помагала – 2020/2021 г.

Договори 10.04.2020 г.

Д О Г О В О Р
№ 08 / 07.03.2016 г.

За възлагане на строително-ремонтни дейности в ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра

Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между:
ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, ул. „Добрич“ №76 ИН по ДД 118030190 , представляван от Александър Иларионов Кононов – Директор и Петранка Христова гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и …