Публични покани

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас

Документи – 2021

Декларации към Документи – 2021


РЕШЕНИЕ по ЧЛ. 22, АЛ.1 от ЗОП – Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронни четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците – втора процедура /Родинознание/

РЕШЕНИЕ ПО ЧЛ.22, АЛ.1 ОТ ЗОП – „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронни четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от 1 до 7 клас за учебната 2021/2022 г.

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПОКАНАТА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас

Документи 2020 закуски

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2020/2021 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение”

Документи 2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 23.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка – 28.04.2020 г.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Решение за откриване на процедура 

Дата: 20.03.2020 г.

 

 

 

ПОКАНА

от 24.07.2018 година

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

О Ф Е Р Т А 
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2018/2019 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-IV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по позиция №………….
 

   Удължаване процедурата за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

 

ПОКАНА

от 26.08.2017 година

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

О Ф Е Р Т А
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2017/2018 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по позиция №………….
 

     Удължаване процедурата за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ПОКАНА
от 29.08.2016 г.

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

О Ф Е Р Т А
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2016/2017 година на закуски/плод (чай) за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по позиция №………….

Фактура за закуски – 03.2016 г.

Фактура за обяд – 03.2016 г.Фактура за закуски – 02.2016 г.

Фактура за обяд – 02.2016 г.Фактура за закуски – 01.2016 г.

Фактура за обяд – 01.2016 г.Фактура за закуски – 12.2015 г.

Фактура за обяд – 11.2015 г.Фактура за закуски – 11.2015 г.

Фактура за обяд – 11.2015 г.Фактура за закуски – 10.2015 г.

Фактура за обяд – 10.2015 г.Фактура за закуски – 09.2015 г.

Фактура за обяд – 09.2015 г.  

ПРОТОКОЛ
№1 / 12.09.2015 г.

Днес, 12.09.2015 г., комисия в състав:

  • Радосвета Георгиева – ПД – АСД;

  • Росица Трендафилова – ПД – УД НЕ;

  • Нели Стоянова – гл. учител НЕ;

  • Росица Симеонова – ст. учител в НЕ;

  • Петранка Христова – гл. счетоводител.назначена със заповед №РД – 003 /01.09.2015 г. разгледа подадените оферти:

За пълна информация прочети тук

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

Юнивърсити ЕООД
СД Педагог 6
С.А.Н. ПРО
Просвета
Бит и техника
Анубис Булвест

ПОКАНА

за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” – ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА от ЗОП – публичната покана е с импортен № 9045365/31.08.2015 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата на публикуване: 31.08.2015 г.

СПРАВКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО ПОРЪЧКА  

 

Сключени договори за доставка на учебници

Р Е Ш Е Н И Е № 598/11.05.2015 г.
ДОКЛАД № 588/07.05.2015 г.

Дата на публикуване: 11.05.2015 г.

ПОКАНА

На основание чл.90, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г. на ОУ „Иван Вазов”- гр. Силистра, Ви кани да представите оферта за одобрените учебници, които ще се ползват през учебната 2015/2016 г.

Решение на Агенция по обществени поръчки

Документация свързана с поканата

Дата на публикуване: 23.04.2015 г.

Фактура №00000000210/31.05.2015 г.>

ДОГОВОР № 14

П Р О Т О К О Л
№ 1 /04.05.2015 г

Отговор на запитване – 27.04.2015 г.

Отговор на запитване

Обществена поръчка чрез публична покана

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на услуги по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Проект „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда в трансграничната зона Кълъраш – Силистра ”- 2(4i)- 2.1-16, MIS – ETC Код: 339, включващa:
1. Отпечатване на брошура „Домакинства замърсители – защо и как можем да намалим отрицателното въздействие върху околната среда”;
2. Размножаване на филм „Здравето на околната среда е в наши ръце” на CD/DVD;
3. Отпечатване на образователни материали за тематичните дебати;
4. Редактиране и отпечатване на флайери със съвети за Трансграничния eco-friendly и творчески лагер.
5. Редактиране и отпечатване на флаери за проекта;
6. Редактиране и отпечатване на постери/плакати за проекта;

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. „Добрич“ №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Дата на публикуване: 21.04.2015 г.

БОРСОВ ДОГОВОР
за покупко-продажба на стоки, чрез посредничеството на членове
на „Софийската стокова борса“ АД

Документи съпътстващи договора:
Борсов договор
Договор за борсово представителство
Решение № 578049
Платежно нареждане
Фактура: Гориво-парно
Фактура – 26.02.2015 г.

Дата на публикуване: 17.02.2015 г.

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 05.09.2014 г
.

Днес, 05.09.2014 г. от 14:00 часа, в изпълнение на Заповед № 849 /26.08.2014 г. на Директора на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, комисия в състав:
Председател: Радосвета Георгиева – пом. директор по АСД
Членове: Петранка Христова – гл. счетоводител
Ивелина Тодорова – технически изпълнител на проекта;
Еленка Маринова – техническо лице /компютърен специалист
Каталина Ангелова –гл. учител по Биология и ЧП
Назначена със заповед да приеме, разгледа, оцени и класира представените оферти при условията и по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, съгласно училищната обществена поръчка с импортиран № 9032326/30.07.2014 г. в АОП за избор на фирма за „Доставка на 15 бр. персонални компютърни конфигурации, 1 бр. мултимедиен проектор, 1 бр. лаптоп, 1 бр. мултифункционално цветно устройство, 1 бр. мултимедиен проектор и 1 бр. интерактивна дъска за нуждите на ОУ „Иван Вазов”, град Силистра по програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда в трансграничната зона Кълъраш – Силистра трансграничния регион”, проект 2(4i)- 2.1-16, MIS – ETC Код:339

ЗА ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНИ ТУК!

 

Протокол
№1/04.09.2014 г.

Днес 04.09.2014 г. от 14:00 часа в изпълнение на Заповед №849/26.08.2014 г. на Директора на ОУ „Иван Вазов“, Силистра, комисия в състав:

Обществена поръчка чрез публична поканаОбществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на персонални компютърни конфигурации, лаптоп, мултифункционолно цветно устройство, мултимедиен проектор и интерактивна дъска По програма за трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 „Стъпка по стъпка към природосъобразно поведение и повишена защита на околната среда в Кълъраш – Силистра трансграничния регион”, проект 2(4i)- 2.1-16, MIS – ETC Код: 339, за нуждите на ОУ „Иван Вазов”, град Силистра

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. „Добрич“ №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

 

Заповед
№849/26.08.2014 г.

за назначаване на комисия от длъжностни лица за разглеждане на офертите за доставка на техника, съгласно училищната обществена поръчка още…

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Oбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра за учебната 2014/2015 година на закуски/плод (чай) за подпомагане на учениците в – І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-V клас включени в целодневното обучение”.

Забележка: За улеснение на участниците в обществената поръчка чрез публична покана документацията може да бъде предоставена и на електронен носител на адрес: град Силистра, ул. „Добрич“ №76.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (НАТИСНИ ТУК)

Обяди – м.05.2015

Закуски – м.05.2015

Справка за фактури по договори

Закуски м.04.2015

Обяди м.04.2015

Фактури за обяд
Фактури за закуски