Административни услуги – информация и формуляри

Oбучение в електронна среда от разстояние в условия на COVID-19

1. Декларация за осигурени условия от родителя за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние;

2. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по желание на родителя – или 

3. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по медицински причини.


Заявление за отсъствия до 7 дни в една учебна година

Заявление за отсъствия до 3 дни в една учебна година

Заявление за издаване на дубликат 

Заявление за освобождаване на ученик от часове по ФВС

Инфо – 153 – дубликати

Заявление за отписване от ГЦОУД
Заявление за отписване
Заявление за преместване
Заявление за приемане 

Инфо – 138 за приемане и преместване

Заявление за валидиране на документи 

Инфо – 143 – валидиране

Заявление за прием I клас 

Инфо – прием първи клас

Инфо – 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава