Административни услуги – информация и формуляри

Oбучение в електронна среда от разстояние в условия на COVID-19

1. Декларация за осигурени условия от родителя за провеждане на обучение в електронна среда от разстояние;

2. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по желание на родителя – или 

3. Заявление за обучение в електронна среда от разстояние по медицински причини.


Заявление за отсъствия до 15 дни в една учебна година – към класния ръководител /pdf/   НОВО!!!

Заявление за отсъствия до 15 дни в една учебна година – към класния ръководител /word/   НОВО!!!

Заявление за издаване на дубликат 

Заявление за освобождаване на ученик от часове по ФВС

Инфо – 153 – дубликати

Заявление за отписване от ГЦОУД

Заявление за отписване

Заявление за преместване

Заявление за приемане 

Инфо – 138 за приемане и преместване

Заявление за валидиране на документи 

Инфо – 143 – валидиране

Инфо – 150 – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава