Бюджет 30.06.2019

Отчет за касово изпълнение на бюджета към отчет към 30.06.2019