Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“


Бенефициент: Министерство на образованието и науката


Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)


Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.


Начало: 12.02.2021 г. Край: 31.12.2023 г.


Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
– Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна
среда;
– Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за поефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на
преподаване и учене;
– Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от
разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за
обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от
разстояние в електронна среда.
Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за
преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа
в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5: Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

  • По Дейност 1 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. са предоставени 53 броя преносими компютри за ученици и 17 броя за учители, които при присъствено обучение се ползват за учебни цели, а при необходимост при преминаване в ОРЕС ще бъдат предоставени на учениците и учителите.
  • По Дейност 2 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. бяха сформирани 16 групи от 95 ученици от първи клас.
  • По Дейност 2 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2022/2023 г. бяха сформирани 13 групи от 81 ученици от първи клас.
  • По Дейност 2 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2023/2024 г. бяха сформирани 16 групи от 86 ученици от първи клас.
  • По Дейност 3 за обучение за работа в електронна среда през учебната 2021/2022 г. бяха сформирани 2 групи от 12 педагогически специалисти.
  • По Дейност 4 в началото на учебната 2021/2022 година са преминали обучение за работа в електронна среда 22 родители на ученици в първи клас .
  • По Дейност 4 в началото на учебната 2022/2023 година са преминали обучение за работа в електронна среда 20 родители на ученици в първи клас

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––––––

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


Пълната информация за проекта може да видите на сайта на МОН:

https://www.mon.bg/bg/100925?fbclid=IwAR2rhFE57iIPH-N0MFxs-8q3bhmgA7K12KPCOiYz6jzfAuIPC8tsnQ0sI4o