Отчет към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.